සිංහල – පාඩම -01 2021/04/27 (නිල්පාට පොත)

1. යෝගට් කොප්පයක් වටා ඇඳ වර්ණ ගන්වන්න.

2. යෝගට් හැඳි වලින් මලක් නිර්මාණය කර වර්ණ ගන්වන්න.

3. අත වටේ ඇඳිමෙන් නිර්මාණයක් කරන්න.

Scroll to Top