ගණිතය 11 වන පාඩම – ද්‍රව්‍ය / ද්‍රව ප්‍රමාණයක පිහිටීම හැඩය වෙනස් වුවද ප්‍රමාණය වෙනස් නොවන බව හඳුනා ගැනීම-2021-05-31

Scroll to Top