සිංහල 48 වන පාඩම – පස්රූලේ අකුරු ලියමු ( සිංහල වැඩ පොත ) (2021-07-09)

සිංහල වැඩ පොතේ පිටු අංක 18 සිට 27 වන පිටුවේ හල් කිරීම දක්වා සම්පුර්ණ කරන්න.

Scroll to Top