බුද්ධ ධර්මය 7 වන පාඩම – පින්බර වෙසක් පොහොය

පෙළ පොතේ 4 වන පාඩම දරුවාට කියාදෙන්න.

සමිදු තෙමඟුල චිත්‍රයට නඟන්න

කවි පාඩම් කරන්න

Scroll to Top