බුද්ධ ධර්මය 6 වන පාඩම – උතුම් දෙමාපියෝ

පෙළ පොතේ 17 වන පාඩම දරුවාට කියා දෙන්න. මම අම්මට ආදරෙයි, මම තාත්තට ආදරෙයි යන මාර්තෘකා යටතේ චිත්‍ර දෙකක් අඳින්න.

Scroll to Top