බුද්ධ ධර්මය 11 වන පාඩම – ‍පෙළ පොත 20 පාඩම ආශිර්වාදය

දරුවා ට ඇසෙන්නේ පාඩම කියවා පැහැදිලි කරන්න.
(උදේ සවස දෙමාපියන් වැඳ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමට හුරු කරන්න.)

Scroll to Top