බුද්ධ ධර්මය 1වන පාඩම – පන්සල පින්බිම

බුද්ධ ධර්මය පෙළපොතේ 12 වන පාඩම දරුවාට පහදා දෙන්න. ඉන්පසු පන්සල් යන විට අප රැගෙන යන දැ බුද්ධ ධර්මය පොතේ පිටු දෙකක් ගෙන පැහැදිලිව අඳින්න.

Scroll to Top