පරිසරය 7වන පාඩම- කොලාජ් ක්‍රමයට චිත්‍රයක් හැඩ ගන්වමු

පහත දී ඇති චිත්‍රය පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පොතේ ඇඳ කොලාජ් ක්‍රමයට හැඩ ගන්වන්න.

Scroll to Top