පරිසරය 5වන පාඩම ගෙදර සිටින අය කරන වැඩ අනුකරණය කිරීම

පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පොතේ පහත ගෙදර සිටින අය කරන වැඩක් බැගින් එක් පිටුවක් තුල අඳින්න

1. අම්මා කරන වැඩක්

2. තාත්තා කරන වැඩක්

3.මම කරන වැඩක්

Scroll to Top