පරිසරය 4වන පාඩම පවුලේ සිටින අය ගැන කවි ගී ගායනය

අම්මා පෙම්බර අම්මා ගීතය හා කොන්ද නමාගෙන හැරමිටි ගහගෙන යන ගීත දරුවාට සවන් දීමට සැලස්වීම.

Scroll to Top