පරිසරය 31 වන පාඩම – තොරතුරු ලැබෙන උපකරණ වල ආකෘති නිර්මාණය (2021-07-07)

තොරතුරු ලැබෙන මාධ්‍ය වල පින්තූර රූප අලවන පොතේ අලවන්න.
තොරතුරු ලැබෙන උපකරණ වල ආකෘති නිර්මාණය කරන්න. (දුරකතනය, රූපවාහිනී…..)

Scroll to Top