පරිසරය 25 වන පාඩම සිරස් හා තිරස් අවකාශ භාවිතා කරමින් ක්‍රීඩා කිරීම. (2021-06-18)

*දරුවා ට ඉඩකඩ ඇති තැනක වේගයෙන් දිවීමට සලස්වා නලා ශබ්දයකට හෝ පොල් කටු දෙකකින් නිකුත් වන ශබ්දයකට දුවන අතර හැකි තරම් ඉහළට උඩ පැනීමට සලස්වවන්න.
අහසේ පියාසර කරන කුරුල්ලන් මෙන් පියඹා යන්නට යොමු කරන්න.

Scroll to Top