පරිසරය 22 වන පාඩම – රාත්‍රි අහස බලන්න

* රාත්‍රී අහස බලන්න.

*  රෑ අහස නිර්මාණය කරන්න . (කළු පාට කොළයක)

රාත්‍රි අහස පිළිබද ලියැවුන ගීතයක් රසවිඳිමු.

Scroll to Top