පරිසරය 14 වන පාඩම – සතුන්ට කරුණාව දක්වන අවස්ථා ඇතුලත් කතන්දරවලට සවන්දීම හා සතුන් අනුකරනය කිරීම. (2021/06/02)

වීඩියෝ ව නරඹන්න. (හාව,සමනලයා,අලියා,කුරුල්ලන් ,)වැනි සතුන්අනුකරනය කරමින් ක්‍රීඩා කරන්න.

පරිසරය (මේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න.)

1. හාවුන් වාගේ පනිමු.කන් උස්සා වටපිට බලමු.

2. අලියා වාගේ යමු.හොඬ වැල පද්දමු.හොඩ වැල උස්සා.

3. සමනලුන් වාගේ පියඹා.තටු සලමින් මල් පැණි බොමු.

Scroll to Top