පරිසරය 14 වන පාඩම -* ජලයේ ප්‍රයෝජන (2021-06-03)

පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

1. ජලයේ ප්‍රයෝජන ගැන දරුවා සමග සාකච්ඡා කර ප්‍රයෝජන කිහිපයක් පොතේ අඳින්න. ( කොළපාට පොත ).

2.ජලයේ ප්‍රයෝජන රූප අලවන්න. ( සුදු තීරුව ඇලවූ කොළපාට පොත )

Scroll to Top