පරිසරය 1වන පාඩම- අවුරුදු කෑම මේසය

පරිසරය අශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පොතේ එක ලග පිටු දෙකක් ගෙන දේශිය කැම වර්ග පමනක් ඇතුළත් අවුරුදු කෑම මේසයක් චිත්‍රයට නගන්න. පැහැදිලිව තරමක් විශාලව කැවිලි වර්ග චිත්‍රයට නගන්න.

Scroll to Top