දෙමළ 2වන පාඩම – මගේ නම …… (2021/06/01)

වණක්කම් ,එනදු පෙයර්……. (නම කියන්න.) ආයුබෝවන් ,මගේ නම…………(නම)

මගේ නම පවසන ආකාරය සිංහලෙන්

මගේ නම පවසන ආකාරය දෙමළ බසින්

Scroll to Top