දෙමළ 1වන පාඩම – යමෙකු හමු වීමේදී හා වෙන් වීමේදී සුබ පතයි 2021-05-31

යමෙකු හමු වීමේදී හා වෙන් වීමේදී සුබ පතයි.

.තමාගේ නම නිවැරදි ව කියයි.
දෙමළ – වණක්කම් / සිංහල – ආයුබෝවන්
දෙමළ බසින් – නාන්. ………..(තමාගේ නම යොදා කියන්න.) / සිංහල – මම……….(නම යොදන්න)
උදාහරණය- ආයුබෝවන්, මම කමල් —> වණක්කම්, නාන් කමල්

Scroll to Top