ත්‍රිභාෂා 1වන පාඩම – පොත් වල ලිවීම අවශ්‍ය නැත. පාඩම් කිරීම පමණක් කරන්න. අවශ්‍ය නම් මුද්‍රණය කරගෙන පාඩම් කළ හැකිය.( 2021-06-01)

Scroll to Top