ගණිතය 9 වන පාඩම – හැඩ හඳුනා ගැනීම

එකම හැඩයට අයත් වස්තු වෙන් කිරිම

විවිධ කොළ වල හැඩ ගැළපීම

විවිධ බෝතල් වල හැඩ ගැළපීම

Scroll to Top