ගණිතය 7 වන පාඩම – ලොකු කුඩා බව හදුනා ගැනීම

පැවරුම – විශාල මලේ සිට කුඩා මලක් දක්වා අච්චුවක් කපා එමඟින් පහත පරිදි විශාල මලේ සිට කුඩා මල දක්වාත් කුඩා මලේ සිට විශාල මල දක්වාත් ඇදිමට දරුවාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න.

Scroll to Top