ගණිතය 6 වන පාඩම – ඉදිරිය, පසුපස සහ මැද හඳුන්වා දීම

ඉදිරියෙන්, පසුපසින් හා මැදින් පිහිටන ස්ථාන හඳුන්නා ගැනීමට පහත පැවරුම සිදුකරන්න.

පහත පරිදි එක් දිශාවකට ඇති රූප අලවා ඉදියෙන්, පසුපසින් සහ මැදින් ස්ථානගත වී ඇති සතුන් තෙරීම සිදුකිරීමට දරුවාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න.

Scroll to Top