ගණිතය 4වන පාඩම – අඩු බව හඳුනා ගැනීම

මල් වැඩි ප්‍රමණයක් හා කොළ අඩු ප්‍රමාණයක් ගෙන ඉරටු මඟින් යා කිරීමට අවස්ථාව දරුවාට ලබා දි මල් ගණනට වඩා කොළ ගණන අඩුබව දරුවාට කියා දෙන්න.

Scroll to Top