ගණිතය 23 වන පාඩම – බර මැනීම පිළිබඳ අත්දැකීම් තවදුරටත් ලබා ගනිමු (2021-06-16)

නිවසේ අයත් සමග එක්ව සෙල්ලම් කඩයක් දමා ගෙන තරාදි ඇසුරින් බර වැඩි , බර අඩු ද්‍රව්‍ය සොයන්න

Scroll to Top