ගණිතය 19 වන පාඩම – හදුනාගත් ඝනවස්තු පරිසරයේ තිබේදැයි හඳුනා ගැනීම.(2021-06-11)

හදුනා ගත් ඝනවස්තු පරිසරයේ තිබේදැයි සොයා බැලීම. නිවසේ දක්නට ලැබෙන විවිධ හැඩ හදුනා ගන්න.

Scroll to Top