ගණිතය 12 වන පාඩම- ද්‍රව ප්‍රමාණයක පිහිටීම හැඩය වෙනස් වුවද ප්‍රමාණය වෙනස් නොවන බව හඳුනා ගැනීම. (තව දුරටත්)(2021/06/01)

Scroll to Top