PRIMARY STAFF
PROFILES
Mrs.K.D.D.Dilrukshi
Mrs.W.A.S.Renuka
Mrs.B.G.M.kirillawala
Mrs.Rohini wariyapperuma
Mrs.L.A.N.Priyadarshani
Mrs.W.A.D.D.A.Weththasinhe
Mrs.I.P.N.Chandani
Mrs.K.P.K.P.Pathirana
Mr.R.B.Jayawardhana
Mrs.W.P.C.D.Gunathilaka
Mrs.K.R.S.Virathunga
Mrs.Ayesha Chandani
Mrs.A.U.Kariyavasam
Mrs.W.K.N.S.Meththananda
Mrs.P.Ranasinha
Mrs.P.Siriyawathi
Mr.B.U.Ranjith
Mrs.L.M.S.P.Geethanjali
Mrs.S.S.N.Baddegama
MR.T.D.U.Priyantha
Mrs.A.P.Chintha Dayas

 

Scroll to Top