ACADAMIC STAFF
PROFILES
Mrs.W.L.L .Warnasuriya
Mrs.R.P.K.J. Rajapaksha
Mrs.Y.S.M.P.Jayathissa
Mrs.C.N.Rathnayaka
Mrs.S.P.P. Subasingha
Mrs.C. Rajapaksha
Mrs. Pamoja Danansuria
Mrs.D.A. Suneththra Gunathilaka
Mrs.S.R.M.S Samaradiwakara
Mrs.A.A.P.S .D. Arasingha
Mrs.S.A.R.S. Subasingha
Mrs.D.M.N. Kolenne
Mrs.A.Pramawathi
Mrs.N.H.K. Kumari
Mrs.P.N.D.Perera
Mrs.K.M.R.D.Jayawardana
Mrs.P.D.M.Pathirana
Mrs. R.B.I.K .Rajasingha
Mrs.B.M. Jayasingha
Mrs.S.M.R.M.Siriwardana
Mrs.S.P.A.S.D.Gunawardana
Mrs.S.I. Wijesuriya
Mr. S.M.B.S.Wijerathna
Mrs.P.P.S.S.Kumari
Mrs.D.D.H.C. Kumari
Mr.H.P. Wikramasingh
Mrs.R.M.B.P. Pushpakumari
Mrs.D.A.S.H. Disanayaka
Mr. M.P.D. Muthugala
Mrs.W.G.A.Priyanthi
Mrs.S.A.L.Kumaranayaka
Mrs.E.A.C.Edirisuriya
Mrs.L.M.Karannagoda
Mrs.L.D.Athapaththu
Rev.Dekinda Sirirathana Thero
Mrs.P.K.P.H.D.Alvis
Mrs. Nalani Ponseka
Mrs.Chaya Basnayaka
Mrs. T.H.M. Krishanthi
Mrs.Pathma Senarathna
Mrs.P.S.Hettiarachi
Mrs.R.D.H.E.Ranage
Mrs.L.H.S.N.Jayathilaka
Mrs.W.A.P.R.Wirakkodi
Mrs.K.W.N. Gunawardana
Mrs.G.R.K. Ranasingha
Mrs.R.A.C.R.Chandrakanth
Scroll to Top